Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci. Nasza szkoła przystąpiła do realizacji działań, które powinny zakończyć się otrzymaniem Certyfikatu „Chronimy Dzieci”.

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że:

  • szkoła posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

  • szkoła chroni dane osobowe i wizerunek dziecka

  • szkoła dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu

  • szkoła posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu

  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować

  • szkoła oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Więcej informacji na stronie http://chronimydzieci.fdn.pl/