Drogi Rodzicu !!!

Chcesz mieć wpływ na to co dzieje się szkole Twojego  dziecka?

 Zostań członkiem Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący

Karol Koczy

Zastępca przewodniczącego

Kinga Skrobol

Sekretarz

Anna Rapior

Skarbnik

Monika Sadowska-Ślązak

 

 Co to jest Rada Rodziców ???

 Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

Rada Rodziców jest organem społecznym, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły.

W Radzie Rodziców każdą klasę reprezentuje jeden rodzic.

Co może Rada Rodziców ???

 • w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy i profilaktyki szkoły
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły
 • opiniuje wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych
 • opiniuje projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 • współpracuje z Dyrektorem i innymi organami Szkoły w zakresie rozwiązywania spraw wewnętrznych w Szkole
 • współpracuje z Dyrektorem i innymi organami Szkoły w zakresie organizacji imprez ogólnoszkolnych

 

Skąd środki finansowe na wspieranie działalności Rady Rodziców ???

 • dobrowolne składki wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,
 • darowizny od osób prawnych i fizycznych,
 • inne źródła np. organizacja Andrzejek, balów karnawałowych, Babskiego Combra

 

Na co Rada Rodziców może przeznaczać fundusze ??? 

 • poprawę bazy materialnej szkoły
 • wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły
 • dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym i oświatowym
 • dofinansowanie wycieczek szkolnych
 • nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach
 • wspomaganie uczniów trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej

 

Drodzy Rodzice przypominamy, że wpłata na Radę Rodziców jest stała od wielu lat i wynosi 50 zł od rodziny. Informujemy, że wpłaty można dokonywać jednorazowo lub w ratach na konto Rady Rodziców:

nowy numer BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE 
04 8448 0004 0037 9353 3000 0001.

Uwaga! Jeżeli wpłata nastąpi na stare konto tj.Bank Spółdzielczy w Pszczynie 52 8448 0004 0022 0697 3000 0101, środki będą przeksięgowywane.

lub bezpośrednio u skarbnika klasowego na wywiadówce. Zachęcamy do wpłaty. Bardzo prosimy
o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz klasy.

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015  wyniosły 7750 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją wpłatą zasilili konto Rady Rodziców i przypominamy, że pieniądze wpłacone na Radę Rodziców wracają w całości do dzieci w postaci podarunków z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka, poczęstunku na balu karnawałowym, nagród książkowych, wpisowych na konkursy oraz przewozów na zawody sportowe.

Informujemy, że w roku 2015 dochód z zabawy karnawałowej wyniósł 1175 zł, a z Babskiego Combra 2457 zł.

W roku szkolnym 2014/2015 środki z funduszu Rady Rodziców przeznaczono m.in. na:

 1. Zakup projektora – 2201 zł.
 2. Gwiezdne miasteczko – 1650 zł
 3. Nagrody rzeczowe dla uczniów – 1518 zł.
 4. Rozbudowę monitoringu – 1150 zł.

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący

Damian Famulok

Zastępca przewodniczącego

Damian Białoń

Sekretarz

Teresa Chrószcz

Skarbnik

Monika Sadowska-Ślązak

 

Informacja o wpłatach na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Do dnia 13.04.2016 na konto Rady Rodziców wpłynęło 6175 zł. Procentowy rozkład wpłat od poszczególnych klas wygląda następująco:

Ia

Ib

Ic

Id

Ie

IIa

IIb

IIc

IIIa

IIIb

44%

43%

38%

42%

25%

66%

34%

47%

54%

28%

 

IVa

IVb

Va

Vb

Vc

VIa

VIb

 

34%

34%

33%

10%

15%

35%

42%

 

 

Przypominamy, że klasa, która uzyska największy procent wpłat dostanie dofinansowanie do wycieczki szkolnej w wysokości 10% kosztów wycieczki. Pod uwagę będą brane wpłaty dokonane do dnia 30.04.2016 – ma to umożliwić dofinansowanie tegorocznej wycieczki. 

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie w roku szkolnym 2015/2016


Bilans otwarcia na dzień 1.09.2015

Przychody Rady Rodziców ogółem w roku szkolnym 2015/2016

Wydatki Rady Rodziców ogółem w roku szkolnym 2015/2016

Saldo na dzień 31.08.2016

11 173,59

11 397,35

14 584,91

7986,03

 

L. p.

Przychody

Kwota

1.

Wpłaty składek

7175,00

2.

Darowizna

1000,00

3.

Odsetki bankowe

116,27

4.

Dochód z babskiego combra

1993,00

5.

Darowizna dla klasy Ic

500,00

6.

Nagroda dla zespołu „Młode Pszczynioki”

600,00

7.

Wpłata – rozliczenie zakupu pomocy matematycznych dla klas I-III

13,08

 

SUMA

11397,35

 

L.p.

Rozchód

Kwota

1.

Usługi autobusowe

936,00

2.

Opłata za prowadzenie rachunku

154,00

3.

Kolce lekkoatletyczne szt. 10

1368,01

4.

Zakup pomocy matematycznych dla klas I-III

784,80

5.

Nagrody książkowe

3842,95

6.

Soczki na bal karnawałowy dla dzieci

333,45

7.

Poczęstunek na egzaminie szóstoklasisty

76,00

8.

Soczki dla uczniów w dniu dziecka 1.06.2016

555,00

9.

Dzień Nauki 7.06.2016

3560,00

10.

Pomoc dla ucznia w trudnej sytuacji materialnej

330,00

11.

Międzyklasowy konkurs wpłat na konto RR

240,00

12.

Dofinansowanie strojów dla zespołu „Wiolinki”

1200,00

13.

Wydatki z darowizny dla klasy IC

450,00

14.

Wypłata nagrody dla zespołu „Młode Pszczynioki”

600,00

15.

Teczki dla absolwentów

132,60

16.

Podatek od odsetek

22,10

 

SUMA

14 584,91

Regulamin Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

 

§ 2

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie jest reprezentantem ogółu rodziców/ opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

 

§ 3

Rada Rodziców jest organem społecznym, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły.

 

§ 4

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

 

§ 5

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, do chwili ukonstytuowania się nowej Rady na posiedzeniu sprawozdawczo- wyborczym w nowym roku szkolnym.

 

ROZDZIAŁ II

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW

 

§ 6

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych:

 1. W terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców/ opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie.
 2. Na zebraniach klasowych rodzice wybierają Rady Oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach do Rad Oddziałowych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 5. Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom Rady Oddziałowej.
 6. Do zadań wychowawcy należy:

a)     wybór komisji skrutacyjnej,

b)     przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Rady Oddziałowej,

c)      nadzorowanie przebiegu głosowania.

d)     Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 •  
  1. przygotowanie kart do głosowania,
  2. przeprowadzenie głosowania,
  3. policzenie głosów,
  4. przygotowanie protokołu z przebiegu głosowania,
  5. ogłoszenie wyników wyborów.
 1. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Oddziałowej.
 2. Zgłoszenia kandydatów do Rady Oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
 3. Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

10.  Wybory do Rady Oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż 3.

11.  Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie na karcie do głosowania nazwiska swojego kandydata.

12.  Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

13.  Wybrani członkowie Rady Oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika.

 

§ 7

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców:

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rady Oddziałowej.
 2. Przedstawicielem Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców zostaje przewodniczący Rady Oddziałowej.
 3. Przewodniczący Rady Oddziałowej może przekazać swoje prawo innemu członkowi Rady Oddziałowej.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA RADY RODZICÓW I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 

§ 8

Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium Rady składające się z: Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady, Skarbnika Rady oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.

 

§ 9

 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej 3 razy w roku szkolnym.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
 4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady: Dyrektor Szkoły, pozostali członkowie Rad Oddziałowych lub inne osoby.

 

§ 10

 1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 3. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 11

 1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa w przypadku:

a)     końca kadencji Rady,

b)     w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w   którym to przeniesienie nastąpiło,

c)      zrzeczeniem się członkostwa.

 1. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w ust 1., pkt. b i c, stwierdza Rada Rodziców lub Rada Oddziałowa.
 2. Uzupełnienie składu Rady Oddziałowej następuje w trybie określonym w § 6.
 3. Uzupełnienie składu Rady Rodziców następuje w trybie określonym w § 7.

 

ROZDZIAŁ IV

KOMPETENCJE RADY I JEJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH

 

§ 12

 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców/ opiekunów prawnych uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora Szkoły, nauczycieli i innych organów w pracy na rzecz dobra uczniów.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a)     pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

b)     współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

c)      pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

d)     współpracę ze środowiskiem lokalnym,

e)     udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

f)      podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

g)     tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

 1. Do podstawowych kompetencji Rady, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 7, należy:

a)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c)      uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców,

d)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
lub wychowania Szkoły,

e)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły,

f)      opiniowanie ustalonego przez Dyrektora zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

g)     wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych,

h)     występowanie do Dyrektora z wnioskiem o możliwość niedzielenia oddziału klas I- III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o 1 lub 2 w trakcie roku szkolnego,

i)        opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje

j)       opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 1. Rada współpracuje z Dyrektorem i innymi organami Szkoły w zakresie rozwiązywania spraw wewnętrznych w Szkole.
 2. Rada współpracuje z Dyrektorem i innymi organami Szkoły w zakresie organizacji imprez ogólnoszkolnych.
 3. Rada może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 4. Jeżeli Rada w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego Szkoły lub Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuję do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 13

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady 
  i reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami zgromadzonymi przez Radę.
 5. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności finansowej Rady.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY

 

§ 14

 1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe przeznaczone na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:

a)     dobrowolnych składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,

b)     darowizn od osób prawnych i fizycznych,

c)      innych źródeł.

 1. Wysokość dobrowolnej składki ustala Rada na początku każdego roku szkolnego.
 2. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko danych rodziców/ opiekunów prawnych wysokość składki dzielimy na ilość dzieci.

 

§ 15

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:

 1. poprawę bazy materialnej szkoły,
 2. wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły,
 3. dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym i oświatowym,
 4. dofinansowanie wycieczek szkolnych,
 5. nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,
 6. wspomaganie uczniów trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
 7. inne cele, zgodne z działalnością statutową Szkoły.

 

§ 16

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 1. Dyrektor szkoły,
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej,
 3. Samorząd uczniowski,
 4. Rady Oddziałowe,
 5. Członkowie Rady Rodziców.

Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

 

§ 17

 1. Rada Rodziców posiada rachunek bankowy.
 2. Środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Skarbnika i Przewodniczącego Rady lub Skarbnika i Dyrektora Szkoły.

§ 18

Na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym Skarbnik Rady przedstawia sprawozdanie z wydatkowania funduszy Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19

Zmiana regulaminu lub jego uzupełnienia odbywają się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 

§ 20

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej o treści:

RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej Nr 2

43-200 Pszczyna

ul. Katowicka 47

 

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Damian Famulok